POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Przewoźnik- IZ-BUS
  2. Pasażer- Osoba fizyczna korzystająca z usług przewozu firmy IZ-BUS
  3. Umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  4. Bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy
  5. Bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  6. Bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będą bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez kierowcę
  7. Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie wliczony w cenę biletu za który jest naliczana opłata dodatkowa u kierowcy.

PRZEWOŹNIK:

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
 2. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienie lub odwołanie kursów z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 4. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przejazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją.
 5. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu, oraz może w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsce wysadzenia adresatów.
 6. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków umowy przewozu.
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
  3. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  4. zachowuje się w sposób uciążliwy.
  5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź tez nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.
  6. przewozi towary które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
  7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

PASAŻER:

 1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży oraz okazania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych celnych wymaganych dokumentów.
 2. Pasażer powinien oczekiwać pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika. Fakt nie oczekiwania pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu.
 3. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
 4. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte przez kierowcę lub inne organy.
 5. Pasażer, który w sposób umyślny lub w skutek zaniedbania zanieczyszcza busa jest zobowiązany zapłacić Przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez Przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.
 6. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 7. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia). Pasażer odpowiada również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy Przewoźnika.
 8. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
  1. złożenia bagażu do luków bagażowych.
  2. stosowania się do poleceń załogi pojazdu.
  3. podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy.
  4. zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
  5. opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 9. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej , dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisana przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

REZERWACJE:

 1. Dokonanie rezerwacji w firmie IZ-BUS Izabela Langowska oznacza zawarcie umowy przewozu i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub wiadomością: e-mail lub SMS. Gwarancją przejazdu jest otrzymanie potwierdzenia, że rezerwacja została przyjęta.
 3. Pasażer ma obowiązek potwierdzić rezerwację wyjazdu do godziny 16.00 dzień przed wyjazdem.Brak potwierdzenia może skutkować anulowaniem rezerwacji przez Przewoźnika, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony Rezerwującego.
 4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę IZ-BUS Izabela Langowska można uzyskać telefonicznie pod numerem wskazanym na stroniewww.busy-polskabelgia.pl w godzinach 8:00-21:00.
 5. Rezerwacja powinna zawierać : Imię i Nazwisko osoby podróżującej, datę przejazdu, dokładne miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe ( kod pocztowy, miejscowość, ulicę , nr budynku).
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 7. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.

BAGAŻ:

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu: 2 sztuki podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 40 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego.
 2. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia nadbagażu w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić.
 3. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  1. Bagaż dodatkowy ( za każdą następną torbę przewidziana jest opłata od 10 euro lub jej równowartość w złotówkach
  2. Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
  3. Wózki dziecięce
  4. Rowery
  5. Inne przedmioty, które nie zostały zgłoszone przy rezerwacji – wartość ich przewozu zostanie ustalona na miejscu przez kierowcę.
 4. Sprzęt elektroniczny np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony, biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze Pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody ww. rzeczy w wypadku przewożenia ich przez Pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 5. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu.
 6. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem . Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 7. Przedmioty pozostawione w busie, zapomniane lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika przez okres 30 dni.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

PACZKI I PRZESYŁKI:

 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy przesyłki.
 2. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 4. Firma nie odpowiada za źle zabezpieczone paczki, które podczas transportu uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

PROMOCJE:

 1. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.
 2. Pasażer chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest zgłosić rezerwację przynajmniej 3 dni przed wyjazdem.

REKLAMACJE:

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail aisha26@gazeta.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego podmiotem reklamacji.
 3. W przypadku nie dokonania przez Pasażera zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną Przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dane osobowe Pasażera.
  2. Opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji.
  3. Opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości.
  4. Opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą.
  5. Wskazanie sposobu rekompensaty szkody.